voorbereiden

Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden", "voorwaarden") aandachtig door voordat u Umbiko gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Door Umbiko te gebruiken, verklaar je dat je deze Overeenkomst hebt gelezen en gelezen en dat je ermee instemt om de voorwaarden ervan na te leven. Als u niet gebonden wilt zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt u geadviseerd het product dienovereenkomstig te verlaten. Soratus verleent alleen gebruik en toegang tot dit product en zijn diensten aan degenen die de voorwaarden hebben geaccepteerd.

Privacybeleid

Voordat u ons product blijft gebruiken, raden wij u aan ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen van gebruikersgegevens te lezen. Het zal u helpen onze praktijken beter te begrijpen.

Leeftijdsbeperking

U moet minimaal 18 (achttien) jaar oud zijn voordat u dit product kunt gebruiken. Door dit product te gebruiken, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u zich wettelijk aan deze Overeenkomst kunt houden. Soratus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheden in verband met een verkeerde voorstelling van de leeftijd.

Intellectuele eigendom

U stemt ermee in dat alle materialen, producten en diensten die bij deze applicatie worden geleverd, eigendom zijn van Soratus, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers, inclusief alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, patenten en ander intellectueel eigendom. U stemt er ook mee in dat u het intellectuele eigendom van Soratus op geen enkele manier zult reproduceren of herdistribueren, inclusief elektronische, digitale, of nieuwe merkregistraties. U verleent Soratus een royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het weergeven, gebruiken, kopiëren, verzenden en uitzenden van de inhoud die u uploadt en publiceert. Voor kwesties met betrekking tot claims met betrekking tot intellectueel eigendom, dient u contact op te nemen met het bedrijf om tot overeenstemming te komen.

Gebruikersaccounts

Als gebruiker van dit product wordt u mogelijk gevraagd om u bij ons te registreren en persoonlijke informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van deze informatie en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u denkt dat er mogelijke problemen zijn met betrekking tot de beveiliging van uw account op het product, laat het ons dan onmiddellijk weten, zodat we deze dienovereenkomstig kunnen aanpakken. We behouden ons alle rechten voor om naar eigen goeddunken accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen en bestellingen te annuleren.

Toepasselijk recht

Door dit product te gebruiken, stemt u ermee in dat de wetten van Nederland, ongeacht de principes van conflictwetten, van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden, of enig geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan ​​tussen Soratus en u, of haar zakelijke partners en medewerkers.

Geschillen

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van dit product of van producten die u bij ons koopt, zal worden beslecht door de staats- of federale rechtbank van Nederland en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Soratus en haar gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en Soratus te vrijwaren van juridische claims en eisen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van onze diensten. Wij behouden ons het recht voor om onze eigen juridisch adviseur te kiezen.

Beperking van aansprakelijkheid

Soratus is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van uw misbruik van ons product. Soratus behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te bewerken, aan te passen en te wijzigen. We zullen onze gebruikers via e-mail op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Deze Overeenkomst is een afspraak tussen Soratus en de gebruiker, en deze vervangt en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van dit product.